ali öztürk ekonomist emeklilik danışmanlık
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK DANIŞMANLIĞI
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Danışmanlık Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

Kimlerin SGK prim borçlarına taksitlendirme imkanı getirildi?


SGK prim borçlarına taksitlendirme imkanı

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş olan, ancak öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının borçları için taksitlendirme imkanı getirildi.

Bakanlar Kurulu’nun Uyumlu Prim Borçlularının 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88’inci Maddesi Kapsamındaki Prim ve Diğer Borçlarının 6183 Sayılı Kanunun 48/A Maddesi Uyarınca Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Karar, 31 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararla, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş, ancak öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48’inci maddesinde düzenlenmiş olan tecil müessesine göre daha uygun şartlarda borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkan sağlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Uyumlu prim borçlusu tanımı

Kararda Uyumlu prim borçlusu; “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan başvuru tarihi itibariyle en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olup, başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait prime ilişkin belgeleri sürelerinde vermiş, ancak son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olan borçluları” olarak tanımlandı.

Prim borçlarının tecil ve taksitlendirme işlemlerinde, uyumlu prim borçlularının “çok zor durum hali”, tecil süreleri ve uygulanacak tecil faizinin tespitinde, ilgili Bakanlar Kurulu Kararında belirtiler ilkeler esas alınacak.

Yİ-ÜFE oranında gecikme zammı uygulanacak

Tecil ve taksitlendirmelerde, tecil edilecek borç tutarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı oranı yerine Türkiye İstatistik Kurumunun yayımladığı Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanacak.

Karar, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Kaynak: gidahatti.com

Çalışma hayatında köklü değişiklik - Cem KILIÇ yazdı!Çalışma hayatında köklü değişiklik

Çalışma hayatına ilişkin köklü değişiklikleri içeren ‘7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlgili kanunla yeni teşvikler yasalaştı.

Bunun yanı sıra çalışanlara kreş hizmeti sağlanmasında ve ikale sonrası ödenen tazminatlarda vergi istisnası, bekar asgari ücretlinin vergi dilimi nedeniyle yaşadığı kayıpların önlenmesi, geriye dönük prim teşviklerinden yararlanma şartları, asgari ücret desteği gibi bir çok konu bu kanunla düzenlemeye kavuştu.

Kreşe vergi istisnası

İşverenlerin çalışanlarına doğrudan kurarak veya bir kreşle anlaşarak sağladıkları kreş hizmeti ücretin bir unsuru olarak kabul ediliyor, vergiye tabi tutulması gerekiyordu. Getirilen düzenleme ile kadın çalışanlara kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler veya bu hizmetlerin doğrudan işveren tarafından verilmediği durumlarda ilgili kreşlere ödenen her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15’ini aşmayan tutar vergiden istisna tutuldu. Bunun anlamı kadın çalışana dışardan sağlanan kreş hizmetinin vergisinin çalışandan alınmayacağı. Fakat bunun için ödemenin doğrudan kreş veya bakım evi hizmeti sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması gerekiyor. 2018 yılı için aylık 304.4 TL’yi geçmemek üzere yapılan yardımlar gelir vergisinden istisna tutularak destek sağlanabilecek.

Tazminat ayarı

Uygulamada çıkan aksaklıklar nedeniyle kanunda ikale bedelinin vergi boyutu hakkında düzenleme getirildi.

İkale veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatların kişinin hak ettiği kıdem tazminatına kadar olan kısmı vergi istisnasında olduğu, bu tutar aşan kısımların ise ücret gibi vergilendirileceği açıkça hüküm altına alındı. Eski uygulamada vergi daireleri arasında uyuşmazlık çıkaran bu husus Kanunla netleşmiş oldu.

Bekar asgari ücretli kararı...

Net ücretleri yılın sonuna doğru içinde bulunulan yılın ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalan bekar asgari ücretlilere, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilecek. İlgili yılda geçerli asgarî ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlendiği durumlarda, yeni asgarî ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden hesaplama yapılacak. Bu sayede bekar asgari ücretliler için 2016 ve 2017 yılında uygulanan düzenlemenin kalıcı hale getirilmesi sağlandı. Bekar bir asgari ücretlinin yıl boyunca eline geçecek net rakam korundu.

İşe devlet katkısı

İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam 10 günden fazla 4/a ve 4/c’li olmamak, isteğe bağlı sigortalılık hariç olmak üzere 4/b’li olmamak şartları taşıyan İŞKUR’a kayıtlı işsizleri 2017 yılında işyerinde çalıştırılan ortalama sigortalı sayısına ilave olmak şartıyla işe alan işverenler teşvikten yararlanacaklar.

Teşvik miktarı sigorta primi işveren ve sigortalı hissesinin tamamı olarak belirleniyor. İmalat ve bilişim sektöründe teşvik sigorta primine esas kazanç üzerinden, diğer sektörlerde sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak. Hangi işyerlerinin bilişim sektöründe yer aldığı hususu Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek. Ayrıca sigorta primi sigortalı hissesinin sigortalıya iade edilmesi de söz konusu olmayacak.

Teşvik 12 ay

Dolayısıyla imalat ve bilişim sektörleri dışında sağlanan teşvikin tutarı 2018 yılı için otuz gün üzerinden SGK’ya bildirilen bir kişide 700,1 TL olacaktır. İmalat ve bilişim sektörlerinde 30 gün üzerinden SGK’ya bildirilen bir kişi için bu tutar 2.209,5 TL’yi geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanacaktır. Teşvik süresi teşvikten yararlanan her bir sigortalı için 12 ay olarak belirlenmiştir. İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadınlar, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkekler ve İŞKUR’a engelli olarak kayıtlı bulunan kişiler için 18 ay olarak uygulanacak.

Asgari ücret desteğine devam

Asgari ücret desteği uygulaması 2017 yılındaki kriterler üzerinden uygulanmaya devam edilecek. Ancak destek kapsamı ve miktarı için tutar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek ve destek tüm yıl için değil, Ocak  Eylül dönemi için uygulanacak.

Cem KILIÇ - MİLLİYET

Sigortalılığım sona erdiğinde nasıl sağlık yardımı alırım? - Sezgin ÖZCAN yazdı!


Sigortalılığım sona erdiğinde nasıl sağlık yardımı alırım?

19 Nisan 1980 doğumluyum. İlk işe giriş tarihim 1 Ağustos 1997. SSK kapsamında 5820 prim günüm var. Ne zaman emekliliğe hak kazanırım? Primlerim tamamlandığında sigortalı olarak çalışmayı düşünmüyorum, sağlıktan hangi şartlarda ve nasıl faydalanabilirim? Ergün Sağlam

ÜCRETSİZ ABONE OLUN

Yeni SSK ve Bağ-kur Gelişmelerinden Haberdar Olmak İstiyorsanız Aşağıdan E-posta Adresinizi Ekleyin

Abone Olduktan Sonra Üyeliğinizi Onaylamayı Unutmayınız


Top